Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho người khuyết tật

Ngày 26/04/2013, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã ban hành thông tư liên tịch số 48/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề ấn trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2013. Trong thông tư những vấn đề về dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật được quy định tại Điều 4, Khoản 3.

Tại Điều 4, Khoản 3, Thông tư liên tịch chỉ ra rằng: "Người khuyết tật được hỗ trợ tư vấn học nghề, việc làm theo khả năng của người khuyết tật. Mức chi hỗ trợ tư vấn học nghề, việc làm thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm."

Xem chi tiết thông tư tại đây

Tìm kiếm