Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013

Chính sách với người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa

Ngày 20.11.2012, Bộ LĐTBXH ban hành TT số 33/2012/TT – BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động (NLĐ) theo NĐ số 59/2011/NĐ – CP ngày 18.7.2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành Cty cổ phần.

Theo đó, căn cứ phương án sử dụng LĐ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổng giám đốc, giám đốc DN cổ phần hóa (CPH) thực hiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với NLĐ như sau:

  • Chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi: NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định của pháp luật lao động (kể cả người được tuyển dụng trước ngày 30.8.1990 mà chưa chuyển sang ký HĐLĐ; người đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ theo quy định của pháp luật, chờ việc theo QĐ của giám đốc DN) và thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch Cty, kiểm soát viên, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng không thuộc đối tượng giao kết HĐLĐ trong DNCPH có tên trong danh sách LĐ thường xuyên (có hưởng lương, có đóng BHXH, kể cả người đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, đang nghỉ việc hưởng chế độ ngắn hạn, nếu có) của DNCPH tại thời điểm công bố giá trị DN được mua CP với giá ưu đãi theo quy định tại khoản 1 điều 48 NĐ số 59/2011/NĐ – CP. 
  • Thời gian được tính để mua CP với giá ưu đãi là tổng thời gian tính theo số năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) NLĐ thực tế làm việc (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khu vực nhà nước tính đến thời điểm công bố giá trị DN trừ đi thời gian thực tế làm việc đã được tính để mua CP với giá ưu đãi tại DNCPH trước đó, thời gian thực tế làm việc đã được tính hưởng chế độ hưu trí hoặc tính hưởng trợ cấp BHXH một lần (nếu có). 
  • Thời gian NLĐ thực tế làm việc trong khu vực nhà nước gồm: Thời gian thực tế làm việc tại DNCPH, thời gian làm việc ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trước khi về làm việc tại DNCPH (bao gồm cả thời gian đào tạo có hưởng lương, thời gian cơ quan, đơn vị cử đi công tác, thời gian hưởng chế độ BHXH về ốm đau, thai sản, TNLĐ, bệnh nghề nghiệp...). 
 Chính sách mua thêm CP với giá ưu đãi: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 48 NĐ số 59/2011/NĐ – CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: NLĐ có tên trong danh sách LĐ thường xuyên của DNCPH tại thời điểm xác định giá trị DN (thời điểm khoá sổ kế toán, lập báo cáo tài chính để xác định giá trị DN) được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (bao gồm cả giá trị tài sản dùng trong SXKD đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi) theo quy định tại khoản 5 điều 14, điều 19 NĐ số 59/2011/NĐ – CP theo tổng số năm ( đủ 12 tháng) làm việc thực tế của NLĐ tính từ thời điểm tuyển dụng đến thời điểm xác định giá trị DN để CPH. Đối với phần tháng lẻ của tổng số năm làm việc thực tế của NLĐ để tính chia số dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi do DN quyết định.

  Nguồn: http://laodong.com.vn

Tìm kiếm