Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Trung tâm dạy nghề cấp huyện được hỗ trợ kinh phí cho hạng mục gì?

(Dân Việt) - Xin hỏi, theo Đề án 1956 các trung tâm dạy nghề cấp huyện được hỗ trợ kinh phí cho những hạng mục gì? (Ngô Thu Lan, Quảng Bình)

Theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, các trung tâm dạy nghề cấp huyện được phân loại rất chi tiết để có hỗ trợ trọng điểm. Cụ thể:

- 61 huyện nghèo được đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề cho trung tâm dạy nghề theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

- 30 huyện có tỷ lệ hộ nghèo từ 30 - 50% mới thành lập trung tâm dạy nghề năm 2009 được hỗ trợ đầu tư phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, ký túc xá, nhà công vụ cho giáo viên..., thiết bị dạy nghề cho 4 nghề phổ biến và 3 - 5 nghề đặc thù của địa phương. Mức đầu tư tối đa 12,5 tỷ đồng/trung tâm;

- 74 huyện miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số mới thành lập trung tâm dạy nghề năm 2009 được hỗ trợ đầu tư xưởng thực hành, ký túc xá... thiết bị dạy nghề cho 3 nghề phổ biến và 3 - 4 nghề đặc thù của địa phương. Mức đầu tư tối đa 9 tỷ đồng/trung tâm.

- 116 huyện đồng bằng mới thành lập trung tâm dạy nghề năm 2009 được hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề với mức 5 tỷ đồng/trung tâm;

- Tiếp tục hỗ trợ đầu tư thiết bị dạy nghề cho các trung tâm dạy nghề công lập huyện và hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị dạy nghề cho 100 trung tâm giáo dục thường xuyên ở những huyện chưa có trung tâm dạy nghề để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Đây là những hỗ trợ mang tính chất bước đầu, các cơ sở dạy nghề có thể huy động từ nhiều nguồn để có thể đầu tư bài bản hơn.

Tổng cục Dạy nghề

Tìm kiếm