Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo


Đánh giá chương trình đào tạo là hoạt động hết sức cần thiết và quan trọng. Công tác giám sát và đánh giá cần phải được thực hiện ở tất cả các bước trong chu trình đào tạo, ngay từ bước đầu tiên – phân tích bối cảnh và ĐGNCĐT.
Đánh giá quá trình đào tạo không chỉ là đánh giá cuối mỗi môn học, bài học, và khoá mà còn đánh giá mức độ đạt được mục tiêu đào tạo, giá trị và tác động của chương trình đào tạo đối với những người tham gia xây dựng chương trình, làm sao có thể cải thiện chương trình tốt hơn để đáp ứng nhu cầu người học và xã hội ở gia đoạn hiện tại và tương lai.

Tìm kiếm