Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Hướng dẫn đánh giá nhu cầu đào tạo cho các cơ sở nghề (Năm 2012)

Xác định và phân tích nhu cầu đào tạo cần được coi là một nhiệm vụ bắt buộc của công tác đào tạo dạy nghề. Trước đây, công việc này thường không được tiến hành đầy đủ hoặc thậm chí hoàn toàn không tiến hành, mà các chương trình đào tạo được tổ chức chủ yếu là do "cảm nhận" của ai đó cho rằng học viên cần học những nội dung này.
Chính vì vậy thường xảy ra trường hợp: Đào tạo những nội dung học viên đã biết hoặc những nội dung không cần thiết cho người học, những nội dung cần biết lại không được học,...
Quá trình đánh giá nhu cầu đào tạo giúp tìm hiểu cấp độ năng lực hiện tại của mỗi
cá nhân và khả năng phản ứng của học viên đối với các nội dung đào tạo. Kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo giúp thiết kế khoá đào tạo sao cho có thể đáp ứng được những nhu cầu chung và cả những nhu cầu riêng biệt của nhóm học viên mục tiêu.
Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các bước để đánh giá nhu cầu đào tạo cho các cơ sở nghề. Đây là bước phải tiến hành trước tiên để có một chương trình đào tạo hiệu quả.

Tải tài liệu: Hướng dẫn đánh giá nhu cầu đào tạo

Tìm kiếm