Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Đánh giá nhu cầu đào tạo

Để có được một chương trình đào tạo hiệu quả, điều quan trọng là xác định được “sản phẩm đầu ra ”của quá trình đào tạo là gì?
“Sản phẩm đầu ra” ở đây, học viên tốt nghiệp có các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết. Đánh giá nhu cầu đào tạo là nhằm xác định các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học sau khi học xong cần có.
Tài liệu này tóm tắt các bước giúp đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo của người học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Tải tài liệu: Đánh giá nhu cầu đào tạo (tóm tắt các bước)

Tìm kiếm