Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Hướng dẫn xây dựng khung chương trình đào tạo

Tài liệu giúp xác định mục đích, mục tiêu học tập của ngành học, danh sách các phần học, môn học và thời lượng phân bổ cho các môn học sau khi xem xét kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học cần có sau khi học theo kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo (ĐGNCĐT).


Dưới đây là tài liệu trình bày 01 ví dụ về chương trình chi tiết môn hóa sinh thực phẩm thuộc khung chương trình đào tạo nghành sản xuất mía đường.

Tải tài liệu: Ví dụ mẫu

Tìm kiếm