Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Hướng dẫn tổ chức Hội thảo: Trình bày kết quả đánh giá nhu cầu đào tạo

Tài liệu gợi ý một số nội dung chính, câu hỏi/ vấn đề thảo luận, phương pháp và thời gian dự kiến cho mỗi nội dung cho một cuộc hội thảo trình bày kết quả ĐGNCĐT và xây dựng khung chương trình.

Tìm kiếm