Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Hướng dẫn tổ chức Hội thảo: Xây dựng công cụ giám sát đánh giá

Sau hội thảo khới xướng và phân tích các bên liên quan, cần thiết phải tổ chức 1 buổi hội thảo về giám sát đánh giá (1 ngày) để hướng tới việc giải quyết các vấn đề sau:
1. Xây dựng hệ thống giám sát và đanh giá: xác định các tiêu chí và chỉ báo giám sát phát triển chương trình đào tạo.
2. Xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện giám sát và đánh giá
3. Xác định kết quả giám sát và đánh giá sẽ được sử dụng như thế nào để cải tiến chương trình đào tạo.
Tài liệu này đưa ra bức tranh tổng quát nhất nhằm giúp người sử dụng tổ chức hội thảo về giám sát đánh giá thật tốt.

Tìm kiếm