Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn kết quả rất thấp

Chiều 7.9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội nghị giao ban toàn quốc thực hiện đề án dạy nghề cho LĐ nông thôn.

Lao động nông thôn vẫn cơ bản tự tạo việc làm. 


Năm 2012, Bộ LĐTBXH đề ra kế hoạch sẽ tổ chức dạy nghề cho 594.925 LĐ nông thôn. Nhưng đến nay, kết quả đạt được rất thấp, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiều khả năng không đạt được kế hoạch đề ra. 

Nguyên nhân do một số địa phương triển khai chậm, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với đặc điểm vùng, ngành kinh tế. Kết quả và hiệu quả dạy nghề cho LĐ nông thôn còn hạn chế, chất lượng dạy nghề còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của DN và xã hội. Theo báo cáo của 49 địa phương thì 6 tháng đầu năm 2012 mới tổ chức đào tạo nghề cho 135.397 LĐ nông thôn so với kế hoạch (476.164 người) của 49 địa phương này (đạt 28,4% kế hoạch năm).

Trong đó, có 91.486 người đã học xong, 75.039 người có việc làm (đạt 82%); chủ yếu LĐ sau khi được đào tạo thường tự tạo việc làm 52.629 người (chiếm 70,1%), được các DN tuyển dụng 14.656 người (chiếm 19,5%), được DN bao tiêu sản phẩm 6.790 người (chiếm 9,1%). Trong số tự tạo việc làm (52.629 người) sau khi học xong, có 28.450 người làm nghề nông nghiệp (chiếm 54%), 24.179 người làm nghề thủ công, dịch vụ (chiếm 46%).

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là “rất đáng lo ngại”, yêu cầu Bộ LĐTBXH gửi ngay công văn đốc thúc các tỉnh triển khai quyết liệt. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu:“Các tỉnh cần xác định biện pháp để vừa tăng tốc chương trình, vừa đảm bảo mục tiêu chất lượng, không tổ chức dạy và học cho lao động khi không dự báo được nơi làm và mức thu nhập hợp lý”, đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ và hướng dẫn luôn cho các tỉnh thực hiện.

Minh Hạnh

Tìm kiếm