Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

UBND tỉnh đặt hàng dạy nghề

(Dân Việt) - Đó là nội dung nổi bật trong Thông tư 128/TTLT-BTC-BLĐTBXH, sửa đổi một số điểm về tài chính khi thi hành Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo thông tư cũ, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện lựa chọn cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện và ký hợp đồng đào tạo, thì tại thông tư sửa đổi, chỉ có UBND cấp tỉnh có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho cơ quan có thẩm quyền (bao gồm cả các đối tác ngoài cơ quan LĐTBXH như Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ...) ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề với các cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện.

Sở LĐTBXH vẫn được giao nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp (gồm danh mục nghề đào tạo, số lượng người, trình độ nghề, chỉ tiêu đặt hàng dạy nghề, địa bàn đào tạo, kinh phí đào tạo từng nghề và dự toán...”. Điều quan trọng nhất là các thông tin này phải tổng hợp trên cơ sở đơn xin học nghề của nông dân.

Thông tư có hiệu lực từ tháng 10.2012. 

 Huyền Thanh

Tìm kiếm