Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Giới thiệu trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội


I. Giới thiệu chung
1) Biểu trưng:


 


2) Tên trung tâm:
- Tên bằng tiếng Việt:   TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ
- Tên bằng tiếng Anh:   CENTER FOR EXPERIMENT AND VOCATIONAL TRAINING (EVT)
- Tên viết tắt:                TRẠI THÍ NGHIỆM (TN)
*/ Các tên trước đây:
- Trại Thực tập Thí nghiệm 
- Nông trường Thí nghiệm.
- Trại Thí nghiệm Thực tập
- Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao Công nghệ SX nông nghiệp
- Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề
3) Cơ quan Bộ chủ quản:
- Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
4) Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ Trường: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 04 3 8760 504  , fax: 04 3 8760 503
- E-mail: thucnghiem@hua.edu.vn           Website: http://evt.hua.edu.vn:85/
5) Năm thành lập:
- Trại Thực tập Thí nghiệm:  Ngày 12 tháng 10 năm 1956 theo Nghị định số 53/NĐ-NL của Bộ Nông Lâm - Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề: Ngày 16 tháng 4 năm 2009, Quyết định số 441/QĐ-NNH của  Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

II. Chức năng và Nhiệm vụ
 
1)      Lĩnh vực hoạt động:
+ Đào tạo:
  • Dạy, Rèn nghề cho sinh viên đại học;
  • Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp;
  • Đào tạo các khóa ngắn hạn, tập huấn khuyến nông, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho các kỹ thuật viên.
        + Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
-  Nghiên cứu khoa học ứng dụng tạo giống cây trồng mới, TBKT mới; Công nghệ mới, Quy trình kỹ thuật mới...;
-  Chuyển giao KHCN về các lĩnh vực nông nghiệp trong cả nước;
-  Tư vấn sở hữu trí tuệ: Xây dựng và phát triển chuỗi giá tri; Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho Nông sản; Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản; Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa...

2) Chức năng, nhiệm vụ
<1> Chức năng:
1. Đào tạo trình độ từ tập huấn ngắn hạn đến Cao đẳng nghề. Đồng thời tham gia đào tạo trình độ từ Cao đẳng đến Đại học và Sau đại học;
2. Nghiên cứu thực nghiệm và ứng dụng khoa học nông nghiệp. Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn;
3. Hợp tác với các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
4. Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà trường giao.
5. Tư vấn sở hữu trí tuệ: Xây dựng và phát triển chuỗi giá trị; Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho Nông sản; Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản; Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa...
<2> Nhiệm vụ:
2.1 Nhiệm vụ đào tạo
       1. Dạy-Rèn nghề cho sinh viên hệ Đại học, tổ chức đào tạo từ các khoá huấn luyện ngắn hạn đến Cao đẳng nghề. Tham gia đào tạo trình độ từ Cao đẳng đến Đại học;
  1. Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp;
  1. Đào tạo các khóa ngắn hạn, tập huấn khuyến nông, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho các kỹ thuật viên.
4. Đấu thầu các dự án trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực dạy-rèn nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2.2 Nhiệm vụ khoa học công nghệ
1. Phối hợp, tham gia nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng mới đáp ứng nhu cầu xã hội. Triển khai nghiên cứu thực nghiệm các kết quả khoa học của Nhà trường;
2. Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp theo đúng quy định của Nhà nước;
3. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển mô hình cây trồng phù hợp tại các vùng sinh thái;
4. Tổ chức chuyển giao khoa học công nghệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn trong cả nước;
5. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn;
2.3 Nhiệm vụ xây dựng mô hình phục vụ đào tạo và NCKH
1. Xây dựng mô hình các loại giống cây trồng chất lượng cao tại địa bàn Nhà trường: giống lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh, cây xanh công viên, cây dược liệu theo đúng quy định của Nhà nước về thực nghiệm và chuyển giao công nghệ phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường;
2. Liên kết, liên doanh với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nước triển khai mô hình sản xuất giống cây trồng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu xã hội.
2.4 Nhiệm vụ tư vấn và dịch vụ
1. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về cung ứng các dịch vụ khoa học công nghệ, giống cây trồng;
2. Triển khai dịch vụ cung ứng các loại giống cây trồng chất lượng cao: giống lúa, rau màu, cây ăn quả, cây cảnh, cây xanh công viên, cây dược liệu...
3. Tổ chức dịch vụ vận chuyển phục vụ công tác đào tạo và các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ;
4. Xuất nhập khẩu nông sản, sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến, máy móc phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn với các đối tác trong và ngoài nước;
5. Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực Nhà trường giao cho Trung tâm theo đúng quy định của Nhà trường và Pháp luật của Nhà nước;
6. Hoàn thành nghĩa vụ đóng góp hàng năm đối với Nhà trường.

<3> Phạm vi hoạt động :
Trung tâm là một đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo và thực nghiệm khoa học có phạm vi hoạt động với tất cả các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước về các lĩnh vực thuộc chức năng và nhiệm vụ được Nhà trường giao.


Tìm kiếm