Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Kế hoạch thực hiện Chương trình đảm bảo an sinh xã hội năm 2012


Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố Huế năm 2012
Trọng tâm là giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, xóa nhà tạm

Căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế và Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; thực hiện Chương trình công tác năm 2012 của UBND thành phố, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo an sinh xã hội (trọng tâm là giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, xóa nhà tạm ) trong năm 2012 với những nội dung chủ yếu sau:
I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
II. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO
Xem chi tiết tại đây

Tìm kiếm