Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Luật Dạy nghề nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Luật này được ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2006 và vẫn còn hiệu lực.

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Tìm kiếm